Algemene verkoopvoorwaarden

Ingangsdatum: 01-Dec-2023
Laatst bijgewerkt: 01-dec-2023

Dit is de algemene verkoopvoorwaarden van brioche. Amsterdam

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, en betalingen aan French Fika B.V. eigenaar van brioche. Amsterdam. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van brioche. Amsterdam te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Verklaring eigen gebruik

Producten, gekocht bij brioche. Amsterdam, zijn voor persoonlijk gebruik van de klant bestemd. In geen geval mogen producten worden doorverkocht aan derden, tenzij anders overeengekomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de merknaam noch het logo van brioche. Coffee & Bakery.

Producten

Producten worden met de hand gemaakt. Vorm, kleur, textuur, smaak en gewicht van een product kunnen afwijken van de beschrijving ervan en van de foto, getoond bij het product. Bij brood kunnen bovendien, door verschillen in de regio’s van herkomst en van de oogstkwaliteit van het graan, schommelingen ontstaan in textuur en smaak. Dit is geen tekortkoming van het product, maar het resultaat van een handmatige productie zonder toevoeging van broodverbeteraar.

Prijzen

Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW. Brioche (French Kika BV) accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brioche (French Kika BV) behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, loonkosten of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling in de winkel via de webshop of via email, is de overeenkomst een feit. Brioche behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een aanbetaling (geldt niet voor de webshop).

Betalingen

Bij Brioche. voldoet de klant aan de verplichting die voortvloeit uit de onder “Bestellingen” genoemde overeenkomst door betaling via iDeal of creditcard via de webshop, of met PIN/contante betaling in onze winkel in het geval van een e-mail of bestelling ter plaatse, tenzij anders besproken.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na ontvangst te keuren. Manco’s en bij ontvangst zichtbare gebreken dienen binnen een dag na ontvangst bij Brioche te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen per e-mail ([email protected]) bij Brioche te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, en bij voorkeur met toevoeging van een foto van het betreffende product.
Brioche heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Brioche over naar de klant, zodra de overdracht van de producten aan de klant heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Brioche (French Kika BV) is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brioche (French Kika BV) is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brioche (French Kika BV).
Brioche (French Kika BV) draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brioche (French Kika BV). Brioche (French Kika BV) is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brioche (French Kika BV), tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld Brioche (French Kika BV). Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brioche (French Kika BV) uitgesloten.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft Brioche (French Kika BV) het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Brioche (French Kika BV) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brioche (French Kika BV) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Brioche (French Kika BV) geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brioche (French Kika BV). Niets uit uitgaven of publicaties van Brioche (French Kika BV) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brioche (French Kika BV)

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen Brioche (French Kika BV) en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

French Fika B.V.
Bilderdijkstraat 164 H,
1053LC Amsterdam
Noord Holland
The Netherlands

email: [email protected]
phone: +31611805227

GDPR gegevensbeheerder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

French Fika B.V.
Bilderdijkstraat 164 H,
1053LC Amsterdam
The Netherlands

email: [email protected]
phone: +31 (0) 611 805 227

GDPR gegevensverwerker

Een natuurlijke persoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

GoForFlex
Hof van Groenen 34,
1083 JR Amsterdam
The Netherlands

KvK: 56196180
email: [email protected]
phone: +31 (0) 620-978-806